Commissie Monitoring & Toezicht Politiecellen

De commissie – CTA CW – ziet er op toe dat de justitiële instellingen zoals politiecellen, vreemdelingenbewaring en de verslaafdenopvang correct met arrestanten en bewoners omgaan. Gebeurt dit niet, dan meldt zij dit aan de Minister van Justitie zodat maatregelen genomen kunnen worden. Ook ziet zij erop toe dat verbeteringen worden doorgevoerd. De commissie volgt hierbij de strenge normen en regels zoals die zijn opgesteld in lokale wetten en internationale verdragen. De commissie is onafhankelijk. Niemand kan invloed op haar uitoefenen of haar in haar werkzaamheden belemmeren.

De commissie bestaat uit:

  • De heer mr. F.M. Hanze (voorzitter)
  • De heer R.T. Meulens MBA
  • De heer ir. A.R.B. Troeman MBA
  • Mevrouw L.E. Tielen-Martes MSc (secretaris)

Zij zijn benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen door de Minister van Justitie worden herbenoemd.